Chuyên mục: Robotics Arm

1200 robotic arms in Vinfast car factory

Đăng bởi Khuê Trần Đăng vào 30/08/2020

Welding, assembly, and lifting robots in the Vinfast auto factory

Xem thêm
Thể loại: Robotics Arm
Đã đăng vào 30/08/2020

UR – COBOT collaborative robot pioneered era 4.0

Đăng bởi Bình Hữu vào 19/04/2020

Overview of the Universal Robot (UR) brand, famous for its collaborative robot

Xem thêm
Thể loại: Knowledge, Robotics Arm
Đã đăng vào 19/04/2020

Cobot – Robots collaborate with humans

Đăng bởi Bình Hữu vào 06/04/2020

A collaborative robot, also known as a Cobot, is a robot that aims to work in a shared space or operate safely with humans.

Xem thêm
Thể loại: Knowledge, Robotics Arm
Đã đăng vào 06/04/2020

Cánh tay robot công nghiệp

Đăng bởi Khuê Trần Đăng vào 14/03/2020

Khái niệm, cấu tạo và ứng dụng của cánh tay robot công nghiệp.

Xem thêm
Thể loại: Robotics Arm
Đã đăng vào 14/03/2020